بانک اطلاعات شهری شهرستان گلپایگان

حذف شد.

آیا از حذف این آگهی اطمینان دارید؟

متن درون تصویر